venerdì 1 ottobre 2010

MIASNOW IS THE BEST !

MIAsnow

MIASNOW Accessory - STABBED in heart
MIASNOW Accessory - STABBED in heart blood (jacket)
MIASNOW Hair - PARTRIDGE in a Hair Tree (green)
MIASNOW Eyes - KAT green
MIASNOW Accessory - PIERCE Septum Ring w/balls +4 Studs
MIASNOW Skin - EMILY Goth ~gift grey enhanced

MIASNOW Prizebomb Garden - Tree SPRING (yellow)


PHOTO : Nimoe Constantine


Thank you MiaSnow.. we love you !


Nessun commento:

Posta un commento